Projecten

Kom naar de inspiratiedag in Leerdam en doe mee!

Op donderdag 23 maart gaat het gebeuren! De start van de plannen voor een vernieuwd Eiland1. Jawel, op de plek waar eerst het verzorgingshuis stond. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Of u nu in de wijk woont of werkt, uw wensen en ideeën zijn ontzettend belangrijk voor ons.

Wat doen we tijdens de inspiratiedag?
Op deze inspiratiedag willen we graag weten hoe u hier oud wilt worden, wat daarvoor nodig is en wat u zelf wilt en kunt bijdragen. Uw bijdrage is van onschatbare waarde. Maar niet alleen ouderen zijn belangrijk, ook wijkbewoners en ondernemers hebben een stem. Hoe kijkt u bijvoorbeeld naar Eiland1 en andere locaties in de buurt? Wat mist u hier? Wat zou u graag zien? Welke voorzieningen zijn er nodig en is er behoefte aan een ontmoetingsplek voor de wijk?

Kortom, wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze inspiratiedag. Samen bouwen we aan prachtige plek waar iedereen fijn en betekenisvol oud(er) kan worden.

Tijdstip en plaats?

Wanneer? Op donderdag 23 maart aanstaande kunt u kiezen uit twee tijdstippen: 14.00 uur en 19.30 uur. Beide bijeenkomsten duren circa 1,5 uur.
Waar? Het voormalige zorggebouw, Eiland 1 in Leerdam.

Werkatelier iedere dinsdag vanaf 28 maart
Na de inspiratiedag starten we met het werkatelier, waarin de opgehaalde wensen uitgewerkt worden. Dit duurt 8 weken lang en is iedere dinsdag van 11.00 tot 20.00 uur in Eiland 1. Iedere week maken we zichtbaar wat we hebben gedaan. Loop vooral binnen en doe mee!

 Terugkomdag op dinsdag 16 mei om 19.30 uur
Tijdens de terugkomdag op 16 mei koppelen we het plan terug dat op basis van uw wensen is uitgewerkt en checken we of dit klopt. Ook dan bent u dus zéér welkom.

Vragen? Neemt u dan contact op met het team Leerdam. U kunt een mail sturen naar leerdam@habion.nl of bellen via telefoonnummer 030 220 4704.

Wat eraan voorafging

In mei 2022 zijn we gesprekken begonnen met bewoners van Ronda I en II en de Beukelaar over de toekomst van de gebouwen, met name na de periode dat Zorgorganisatie Huis ter Leede met haar bewoners is vertrokken uit het zorggebouw. Ook het grootste deel van de activiteiten, waaronder het restaurant zijn meeverhuisd.

Tot 15 december 2022 werd het gebouw gehuurd door zorgorganisatie Huis ter Leede. De zorgorganisatie is inmiddels vertrokken naar haar nieuwe locatie in Leerdam. Wij, als eigenaar van het leegkomende gebouw, hebben zorgvuldig nagedacht over de toekomst. De keus daarbij was: gaan we renoveren of bouwen we iets nieuws? We hebben besloten om een plan te maken voor nieuwbouw.

Zoals gezegd, heeft het gebouw kort leeggestaan. Om de leefbaarheid te borgen en om voor gezelligheid te zorgen, gaan we tijdelijk mensen huisvesten in het leegkomende zorggebouw. We hebben aan organisatie Gapph gevraagd om ons daarbij te helpen.

Oproep voor tijdelijke bewoning
Wellicht kent u in uw omgeving mensen die tijdelijk behoefte hebben aan woonruimte. Dan kunnen ze zich aanmelden. Mensen uit de wijk of Leerdam krijgen voorrang voor mensen van buitenaf. Inschrijven kan via www.gapph.nl. We zijn gestart met 10 tot 15 bewoners. Dat aantal bouwen we langzaam op tot circa 60 bewoners. Die bewoners zijn tussen 18 en 55 jaar oud, hebben binding met Leerdam en kunnen iets betekenen voor de (oudere) bewoners in de naastgelegen woningen op het Eiland. Daarnaast zijn er ook 5 plekken voor ondernemers beschikbaar.

Plannen voor nieuwbouw
In maart 2023 beginnen we met het maken van plannen voor nieuwbouw. Uiteraard willen we daar graag bewoners, buurt en anderen bij betrekken. U ontvangt tijdig een uitnodiging om mee te doen. Vergis u niet, het maken van plannen neemt veel tijd in beslag. Dat kan zomaar enkele jaren duren. Gedurende deze hele periode blijft het huidige gebouw gewoon bestaan.

Bewoners van de woningen bij het voormalig zorggebouw
Ondertussen hebben we samen met bewoners van de naastgelegen gebouwen Rondas I, II en de Beukelaar in kaart gebracht wat er wegvalt als de zorgorganisatie er niet meer is en hoe we de wensen van de bewoners kunnen invullen. Inmiddels weten we dat niet alle activiteiten door kunnen gaan in hun huidige vorm. Ook is er behoefte aan vrijwilligers om meer activiteiten te blijven aanbieden.
Wilt u graag de helpende hand bieden? Meldt u zich dan aan bij Marcia Sprong via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met Ilona Timmers, de projectleider van Habion. Per mail naar leerdam@habion.nl of bel via telefoonnummer 030 220 4704.

Nieuws: het zorggebouw wordt vervangen door een nieuw gebouw
Op donderdag 8 september heeft Habion in twee bijeenkomsten verteld welke toekomst het gebouw Huis ter Leede krijgt, nadat de bewoners eind 2022 zijn verhuisd. Wij hebben daarover de afgelopen periode zorgvuldig over nagedacht. De keus daarbij was: gaan we renoveren of bouwen we iets nieuws? We hebben besloten om nieuwbouw te realiseren. In het proces hebben we gekeken naar heel veel aspecten, zoals financiën en de toekomstige vraag naar zelfstandige woningen voor ouderen in Leerdam. We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat vervanging van het gebouw door nieuwbouw de beste optie is. Nieuwbouw betekent namelijk betere kwaliteit en duurzame woningen die aan alle eisen voldoen. We gaan dit nieuwbouwtraject zoveel mogelijk samen met bewoners, buurt en andere betrokkenen, dus in co-creatie doen. Concreet betekent dit dat we begin 2023 starten met plannen maken.

Aftrap
Ondertussen brengen we samen met bewoners van de naastgelegen gebouwen Rondas I, II en de Beukelaar in kaart wat er wegvalt als de zorgorganisatie er vanaf eind december niet meer is en hoe we de wensen van de bewoners kunnen invullen.

Inmiddels zijn er heel wat gesprekken gevoerd. Op dinsdag 17 mei was de aftrap met twee bijeenkomsten. Met een opkomst van 100 bewoners waren die bijeenkomsten zeer geslaagd te noemen. We kwamen niet alleen in gesprek over de toekomst, maar ook over bijvoorbeeld het onderhoud, de krappe omvang van het fietsenhok en de woningen. Hieronder kunt u lezen wat er in hoofdlijnen allemaal is besproken.

Algemene ruimtes en activiteiten
Veel vragen gingen over het restaurant waar een aantal bewoners graag gebruik van maakt. Om de maaltijd te gebruiken (ook in de avond), elkaar te ontmoeten en andere activiteiten te doen. Veel genoemd zijn de bibliotheek, ’t Anker en ’t Lichtpunt, grotere fietsenstallingen, het parkeren voor invaliden, de behoefte aan een huiskamer waar bewoners kunnen samenkomen, het behoud van voorzieningen als de kapper en de pedicure. Ook belangrijk is het behoud van activiteiten als optredens van de koren, het borreluurtje en het koffie drinken.

Wie kan er komen wonen in het leegstaande gebouw?
Die vraag hebben we ook gesteld. Eind december van dit jaar komt het gebouw leeg. Omwille van de leefbaarheid zou het mooi zijn als er dan tijdelijk andere bewoners komen. Sommige bewoners willen geen bewoners onder de 55 jaar, een andere groep heeft er geen moeite mee als er ook (rustige) jongeren gaan wonen, bij voorkeur met een sociaal-medische achtergrond. Er komen geen statushouders in het gebouw van Huis ter Leede te wonen.

Hoe gaat het na 31 december met de zorg?
Voor veel aanwezigen een erg belangrijk onderwerp. Menig bewoner woont hier omdat er zorg nabij is. Dat willen ze ook na 31 december graag behouden. Liefst zorg die direct en 24 uur oproepbaar is, dus snel ter plaatse. Aanwezigen vragen daarnaast of de zorg snel wil communiceren over de werking en de kosten van het nieuwe alarm (de opvolger van de Verkerk kastjes). Daarnaast moet er helderheid komen over de dagopvang.

Uw woning
De gesprekken gingen natuurlijk ook over uw eigen woning. Hoewel duidelijk is dat kastjes van Verkerk na het vertrek van Huis ter Leede niet meer gebruikt kunnen worden, willen bewoners wel graag kanaal 2, de kerkdiensten en de dagopening behouden.

Wat veel terugkomt zijn de rookmelders (verplicht per 1 juli), nieuwe sloten nodig voor De Beukelaar, het ventilatiesysteem (roosters schoonmaken), de opmerking dat de liften in Rondas I regelmatig uitvallen, de verwarming daar vaak tikt en continue aanstaat en dat er camera’s op voordeur gewenst zijn. Verzoek is er ook voor een huismeester, eventueel in deeltijd. Daarbij is het van belang duidelijk te hebben welke klusjes een huismeester op kan pakken. Misschien zijn er ook wel een aantal bewoners die dit op willen pakken? Ook een bewonerscommissie zou er moeten komen. Er is al een bewoner die dit wil oppakken.

Voorheen waren er veel vrijwilligers, graag nieuw leven inblazen. Van belang is ook de vraag of er vervoer is te organiseren naar de nieuwe locatie?

Cultuur
Hoe gaan we om met de zondagsrust? Voor velen van groot belang. Voor een aantal bewoners wat minder. Waar mogelijk zullen bewoners dat ook respecteren. Dat staat voorop. Maar sommige (nieuwe) bewoners hebben buiten de zondag bijvoorbeeld geen of weinig tijd om spullen te verhuizen of een gaatje in de muur te boren om iets op te hangen. Goed om dat ook te respecteren.

Planning
Belangrijke vraag was wanneer de verbouwing start. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We komen aan het eind van de zomer bij u terug met onze beslissing wat we met het gebouw zullen doen.

Meedenkers: alleen samen komen we verder
10 enthousiaste bewoners hebben zich aangemeld om mee te denken over hoe we zoveel mogelijk wensen kunnen oppakken en daar een oplossing met elkaar voor kunnen organiseren.

7 juni
Op 7 juni is er een gesprek geweest met een groepje bewoners.

Hieronder vindt u meer documenten die van belang kunnen zijn:

nieuwsbrief juli 2022 uitnodiging bewonersbijeenkomsten september 2022

nieuwsbrief juli 2022

uitnodiging bewonersbijeenkomsten september 2022

2022 09 08 nieuwsbrief bewonersbijeenkomsten van 8 september def