07 december 2022

Bewoners Swettehiem gaan voortaan huren van sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland

Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland neemt Swettehiem over van woningcorporatie Habion. Bewoners kunnen er de komende tien jaar blijven wonen en gaan huren van WoonFriesland. Het sociaal verhuurbedrijf gaat samen met de gemeente de momende tien jaar een nieuw perspectief op wonen, welzijn en zorg voor het hart van de wijk Westeinde maken.

Habion draagt de volkshuisvestelijke taken over aan WoonFriesland
De gemeente Leeuwarden, warm voorstander van een volkshuisvestelijke taakoverdracht tussen corporaties, heeft het initiatief genomen om met behulp van de Taskforce Nieuwbouwwoningen woningcorporaties een bod vanuit de lokale corporaties te organiseren. Daarbij stond het belang voor de bewoners van Swettehiem en wijkbewoners van Westeinde voorop. Met de bewonerscommissie en huurdersplatform Nieuw Elan is afgesproken dat voor de huidige bewoners de komende tien jaar geen grote veranderingen plaatsvinden. Bewoners zijn inmiddels op de hoogte gesteld van dit nieuws.

Samen woon, welzijn en zorgvisie ontwikkelen
Er is veel vraag naar woningen dichtbij voorzieningen voor inwoners die langer thuis willen of moeten wonen en voor mensen met een zorgvraag. Daarom stelt de gemeente Leeuwarden samen met woon- en zorgorganisaties een woonzorgvisie op. Deze visie zal de opgave voor toekomstige plannen in de Leeuwarder wijken en dorpen beschrijven.

De overdracht aan WoonFriesland biedt op de langere termijn wat dat betreft kansen voor de inwoners van de wijk Westeinde en de gemeente. Denk hierbij aan investeringen in het hart van Westeinde dichtbij voorzieningen, met een nieuwe invulling van locatie Swettehiem en de openbare ruimte eromheen. Hoe dit eruit gaat zien, is nog niet bekend. Daar willen WoonFriesland en gemeente Leeuwarden de komende tien jaar samen met (wijk)bewoners en betrokken welzijn- en zorgpartijen aan gaan werken.

Hein de Haan, wethouder Wonen en Volkshuisvesting: “De overdracht van volkshuisvestelijke taken is prachtig nieuws en betekent allereerst rust voor de bewoners van Swettehiem. Voor de toekomst is er perspectief op wonen in het hart van Westeinde dichtbij voorzieningen en zorg voor zowel bewoners van Swettehiem als voor bewoners van de wijk Westeinde. Hier gaan we de komende jaren mee aan de slag.”