Huurbeleid

Huuraanpassing Habion in 2020 maximaal 2,6%
Per 1 juli 2020 worden de huurprijzen aangepast. Onze huurders hebben daarover vóór 1 mei 2020, een bericht ontvangen. Vanzelfsprekend hebben wij ons de vraag gesteld of je in deze tijd van coronacrisis wel met een huurverhoging moet komen. Wij maken ons ook zorgen over de gevolgen voor de huurders. Die zorgen gaan wat ons betreft meer over de sociale isolatie en eenzaamheid als gevolg van de coronacrisis, dan over de financiële situatie van veel huurders. De meeste huurders hebben immers een relatief stabiel inkomen in de vorm van AOW en in veel gevallen een aanvullend pensioen.

Habion heeft, ondanks de coronacrisis, besloten een huurverhoging door te voeren, waarbij we oog hebben voor de betaalbaarheid van een woning voor ouderen en het verder kunnen gaan met onze ambities op het gebied van vernieuwing en verduurzaming van onze woningen. Op die manier willen we de balans vinden tussen de betaalbaarheid van vandaag en de woonlasten van morgen. Bovendien zorgen wij er zo structureel voor dat ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Gematigd: maximaal 2,6%
Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden hebben we er dit jaar voor gekozen om in plaats van de maximaal toegestane huurverhoging, te kiezen voor een gematigde huurverhoging van maximaal 2,6%. Dit percentage komt overeen met het inflatiecijfer en geldt voor alle huurders, zowel in de sociale- als in de vrije sector, als maximum.

Financiële problemen door corona
Voor huurders van wie het inkomen door de coronacrisis daalt of zelfs helemaal wegvalt, zoeken wij samen met hen naar een oplossing. Neem hiervoor contact op met uw vastgoedmanager.
Wellicht zijn er huurders van bedrijfsruimten die in de financiële problemen komen vanwege Corona. De rijksoverheid heeft een steunpakket gemaakt om hen te helpen. Als dat niet snel genoeg soelaas biedt geldt ook hier maatwerk in overleg met de betreffende vastgoedmanager

Huurbevriezing of -verlaging
Een onderdeel van het Sociaal Huurakkoord is de mogelijkheid van huurverlaging of huurbevriezing voor huurders bij wie de betaalbaarheid onder druk staat. Habion vindt betaalbaarheid belangrijk. In grote lijn volgen wij dan ook de uitwerking zoals voorgesteld door Aedes en De Woonbond voor de mogelijkheden van huurbevriezing en huurverlaging. Kijk voor deze uitwerking op de website van de Woonbond voor een uitgebreide toelichting.

Aan de uitwerking van Aedes en de Woonbond voegen wij twee wijzigingen/aanvullingen toe:
1)  Huishoudens die vanwege de hoogte van het vermogen niet in aanmerking komen voor huurtoeslag komen ook niet in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing.
2) Bij het aanvragen van huurverlaging gaan wij uit van de rekenhuur in plaats van de kale huur. Zo kunnen ook die mensen die door de subsidiabele servicekosten alsnog boven de huurtoeslaggrens komen een verzoek doen voor huurverlaging, waardoor huurtoeslag binnen bereik komt.

Een verzoek voor huurverlaging of huurbevriezing doet u via uw vastgoedmanager.

Bezwaar maken?
Wie het niet eens is met de voorgestelde huurverhoging kan vóór 1 juli 2020 een bezwaarschrift indienen bij de huurcommissie . Huurders van een sociale huurwoning kunnen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan de maximaal toegestane huurverhoging die vanuit de overheid is bepaald. Of als de nieuwe huurprijs volgens het puntenstelsel boven de maximale huurprijs uitkomt.