Amerhorst – Visie

Visie Habion/VgZ

De komende 20 jaar neemt het aantal huishoudens met 75-plussers in Amersfoort sterk toe. Het cijfer stijgt van ongeveer 7.300 naar 14.000. Dit betekent dat in 2040 zo’n 20% van de huishoudens 75-plusser is. Bijna een verdubbeling dus.

Het gevolg voor Amersfoort? Een tekort aan geschikte woningen. Simpel gesteld: In 2025 zal er een tekort aan geschikte woningen zijn voor senioren (met en zonder zorgvraag), zoals te zien is in onderstaande weergave. Deze tekorten lopen naarmate de tijd vordert verder op

Figuur 1: Prognose verschillende doelgroepen wonen en zorg in Amersfoort, Companen 2018

Kleinschalig
Zorgaanbieders zien dat er in verzorgingshuizen een teruglopende vraag is naar ‘traditionele plekken’ waardoor er een overschot is aan dergelijke plekken. Ondanks het feit dat er tegelijkertijd een tekort is aan geclusterde woonvormen voor senioren. Wij mensen vinden het fijn om een zekere mate van privacy te hebben, ook wanneer er een intensieve zorgvraag is. Het is dus niet verwonderlijk dat zorgaanbieders vaker kiezen voor geclusterd wonen zodat bewoners in een eigen appartement wonen. Feit hierbij is dat kleinschalige woonvormen meer in trek zijn dan grootschalige. Op dit moment woont in sommige wijken in Amersfoort meer dan de helft van de 75-plussers in een voor senioren ongeschikte woning.

De woonwensen van mensen met een behoefte aan geclusterd wonen zijn uiteraard afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren en financiële mogelijkheden. Voor de doelgroep senioren is een analyse gemaakt van de verwachte inkomensontwikkeling en de mogelijke gevolgen hiervan voor de vraag naar verschillende vormen van wonen met zorg. Zie hiervoor onderstaande tabel. Mensen met ‘lagere inkomens’ kunnen een beroep op een corporatiewoning doen.


Figuur 2: Prognose behoefte geclusterde woonvormen in Amersfoort, Companen 2018

Stichting Habion, Stichting Vastgoed zorgsector en Amaris Zorggroep: wie doet wat
Samen kijken de drie partijen sterk naar de kwantitatieve en kwalitatieve vraag in Amersfoort. Habion en Stichting Vastgoed zorgsector investeren daarom in woningen die passen bij de wensen van de huidige en toekomstige senioren. Senioren willen zo lang mogelijk vitaal blijven, ertoe blijven doen en zorg uitstellen zolang dat kan. Tegelijkertijd moet deze zorg, indien gewenst, wel beschikbaar zijn.

Habion en Stichting Vastgoed zorgsector willen een meer geleidelijke overgang van zelfstandig wonen naar zo zelfstandig mogelijk wonen. Dit doen zij door beschermde woonomgevingen te bouwen waar bewoners in een eigen woning wonen, eventueel zorg ontvangen en waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Investeren in duurzame huisvesting waar kwaliteit, leefbaarheid en betaalbaarheid centraal staan, dáár draait het om.

Habion richt zich op senioren met een inkomen die recht hebben op een sociale huurwoning en Stichting Vastgoed zorgsector richt zich op senioren met een hoger inkomen. In Amersfoort heeft 60% van de senioren recht op een sociale huurwoning en 40% komt in aanmerking voor een vrije sector huurwoning. Amaris Zorggroep is verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Zorg die aansluit bij de behoefte van mensen om zelf de regie te hebben over hun leven. Dankzij deze samenwerking bieden Habion, Stichting Vastgoed zorgsector en Amaris Zorggroep kwalitatieve woningen met service en zorg.

Visie Amaris Zorggroep

Toekomstbestendig wonen volgens Amaris Zorggroep
Ouderen hebben meer dan ooit de wens om zelfstandig te blijven wonen, dit wordt ook door de overheid gestimuleerd. Een eigen identiteit, zelfstandigheid en privacy zijn hierbij bepalend. Uit kostenoogpunt en vanwege te weinig zorgpersoneel is het helaas onmogelijk om 24 uur per dag intensieve zorg te verlenen aan ouderen die verspreid in de stad wonen.

Om toekomstbestendig te wonen en bouwen, hebben Amaris en Habion een nieuwe toekomstbestendige combinatie van huisvesting en zorg en dienstverlening aan ouderen ontwikkeld. Deze nieuwe vorm moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Comfortabel, veilig en duurzaam
  • Geschikt voor meerdere zorgconcepten
  • Geschikt voor huidige en verwachte financiering van zorg en verblijf (scheiding van wonen en zorg, waarbij senior zelf huisvesting betaalt, zorg met verblijf, zelfstandig wonen met zorg, gericht op alle inkomensgroepen)
  • Om tegemoet te komen aan de wensen van de ouderen zijn de appartementen groter dan die in de Amerrank.