Projecten

Amerhorst Amersfoort

Amaris Zorggroep, Vastgoed zorgsector en Habion zetten zich in voor het project ‘locatieontwikkeling Amerhorst’. Dit om voor zelfstandig wonende ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Maar ook voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Om dit te realiseren zijn er plannen voor nieuwbouw van de Amerhorst.

Grote behoefte aan ouderenhuisvesting, ook in Amersfoort
Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met goede kwaliteit van leven. De vraag naar comfortabele zelfstandige (ouderen)woningen, met en zonder zorgvraag, stijgt. Er is een groot tekort aan woningen, de wachtlijsten zijn lang. Er moet dus iets gebeuren om aan de toenemende woon- en zorgvraag te voldoen. Ook in Amersfoort.
Lees hier de visie van Habion / Stichting Vastgoed Zorgsector en Amaris.

Nieuwbouwplan met twee gebouwen
Gebouw A heeft 40 zorgappartementen met bijbehorende ontmoetingsruimten. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen met een zware zorgindicatie, vooral psychogeriatrie. Gebouw B heeft 36 vrije sector appartementen voor ouderen. Samen met De Amerrank biedt dit voor alle inkomensgroepen huisvesting voor ouderen die geschikt zijn om nu of in de toekomst zorg aan huis te ontvangen.

Voor de bewoners en omwonenden komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De nieuwe bebouwing wordt zorgvuldig ingepast in zijn omgeving en heeft een verbindende rol met de aangrenzende wijk en met het in 2020 volledig gerenoveerd Amerrank.

Planning

  • Buurtbijeenkomst – 14 juli 2021
  • Startbijeenkomst werkgroep De Amerhorst – september 2021
  • Vervolgbijeenkomsten werkgroep De Amerhorst – vanaf september 2021
  • Inloopbijeenkomst voor de buurt – 3 maart 2022
  • Start voorbereiding/besluitvorming gemeentelijke procedures maart 2022
  • Bijeenkomst met raadsleden – 21 september 2022
  • Ter inzage legging Kaderstellende Notitie – 5 t/m 19 december 2022  (zie website gemeente Amersfoort)
  • Vaststelling door college van B&W en bespreking in de Ronde door de gemeenteraad –  voorjaar 2023
  • Start sloop 2024, start bouw 2025  (afhankelijk doorlooptijd procedures)

In september 2021 is een werkgroep opgericht. In deze werkgroep werken Habion en Amaris samen met een representatieve groep omwonenden en de gemeente Amersfoort. Ook in het verdere traject blijven we buurtbewoners betrekken bij de planvorming.

Projectdocumenten 

Klik hier voor meer projectinformatie, zoals oudere nieuwsbrieven en verslagen.