De Bongerd – Hattem

Nieuwe woningen voor ouderen in Hattem

Oplevering 2028

Nieuwe woningen voor ouderen in Hattem

Sinds 2019 maakt initiatiefnemer Habion samen met Draisma en IJsselheem plannen voor een nieuwe Bongerd in Hattem. Vernieuwing is hard nodig, behoud van kwalitatief goede ouderenhuisvesting is in deze gemeente noodzakelijk.Wij vinden het belangrijk dat bewoners en toekomstige bewoners bepalen hoe ze graag wonen. Daarom zijn vanaf het begin van dit project, inwoners, bewoners en omwonenden betrokken bij de plannen en zijn er wensen en behoeften opgehaald. Met die wensen als basis zijn de eerste keuzes gemaakt en uitgangspunten van dit plan gekozen. De wensen gingen met name over zelfstandig oud worden in Hattem en doorleven op de manier waarop mensen dat gewend zijn.Het plan is om op de locatie van het verouderde verplegings- en verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte woonzorgzone in te richten. Woningcorporatie Habion ontwikkelt hiervoor ca. 129 zelfstandige woningen voor de sociale- en vrije-sectorhuur en IJsselheem levert zorg aan bewoners. Het ruimtelijk concept is uitgewerkt door KAW, in opdracht van Draisma, de ontwikkelende en bouwende partij voor dit project.Er zijn veel mensen die graag in De Bongerd willen wonen. Dat hebben mensen kenbaar gemaakt en het blijkt ook uit de cijfers. Er is een groot tekort aan woningen voor ouderen in Hattem. Daarom is het belangrijk dat deze woonzorgzone er komt. Met een dergelijke voorziening bevorderen we bovendien de doorstroming op de woningmarkt. Ouderen zijn namelijk niet de enigen die op zoek zijn naar een passende woning.

Woonzorgzone De Bongerd is verdeeld over drie woongebouwen en veel groen.

Agenda

 • 19 september 2023: Presentatie voorstellen

 • 28 mei 2024: Bijeenkomst
  Lees hier de uitnodiging en het aanmeldformulier.

 • Updates: brieven, verslagen, bijeenkomsten en persberichten

  Welkom en inleiding
  De avond werd gestart door Els van Betten met een welkom voor de aanwezigen namens het projectteam. Er werd aangegeven dat er op 1 september j.l. een uitspaak is gedaan door de Raad van State met betrekking tot de ingediende bezwaren.
  Vooralsnog ziet de projectgroep geen grote beren op de weg en gaan we met elkaar door om de noodzakelijk ouderenhuisvesting in Hattem te realiseren.
   
  Uitspraak Raad van State
  Sybold Herder (Gemeente Hattem) geeft een korte een samenvatting van / toelichting op de uitspraak van de Raad van State. De voorzieningenrechter heeft op 1 september j.l. uitspraak gedaan op de volgende punten:
  ·        Participatie
  ·        Parkeren en verkeer
  ·        Juridische formulering – bestemming wonen
  Voor wat betreft de juridische formulering van de bestemming is een preciezere formulering noodzakelijk die aansluit bij het plan. Dit heeft ook invloed op de bezwaren over parkeren en verkeer. Het onderdeel “participatie” is door de rechter niet aangegeven als grond van bezwaar. Dit onderdeel behoeft geen aanpassingen
  We hebben de tijd moeten nemen om de uitspraak van de voorzieningenrechter goed te bestuderen en te beoordelen op welke wijze de benoemende punten kunnen worden opgelost. Door één van de bezwaarmakers is een voorlopige voorziening aangevraagd vanwege het spoedeisend karakter. De gemeente en andere deelnemers aan het projectteam onderschrijven het spoedeisend belang want we willen de ouderen in Hattem niet nog langer laten wachten op goede ouderenhuisvesting.
   
  Caroline Sijtsma, projectleider Habion vult naar aanleiding van vragen van de aanwezigen het volgende aan. Deze bijeenkomst is het vervolg op de meedenkersbijeenkomst van 11 juli. Daar hebben we met elkaar gesproken en heeft u input gegeven op de verschillende thema’s. Het was de bedoeling om deze avond aan u terug te geven wat er met de inbreng is gedaan en hoe we verder gaan.
  We gaan echter eerst werken aan aanpassing op de genoemde onderdelen waarop bezwaar is gemaakt zodat de gemeenteraad een herstelbesluit op het bestemmingsplan kan nemen en hiermee terug kan naar de Raad van State. Bij de aanpassing wordt eveneens gekeken naar de andere ingediende bezwaren.
  Vervolgens zullen we moeten wachten op de verdere behandeling van de ingediende bezwaren.
  Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen wat deze aanpassingen voor het plan betekenen, dit geldt eveneens voor de planning. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de zittingsdatum die door de rechter wordt bepaald.
   
  Themagroep Inrichting Openbare Ruimte
  De themagroep “inrichting openbare ruimte” gaf een korte toelichting over de items die de werkgroep tot nu toe heeft ingebracht. Zij hebben sinds de vorige bijeenkomst veel punten opgehaald en gedeeld met de projectgroep. Er is sprake van constructieve gesprekken. Er wordt aangegeven dat mensen die ook nog verder mee willen denken welkom zijn. Ook op andere thema’s die al eerder besproken werden, kan uiteraard nog input worden geleverd ofwel door zélf een groepje te formeren ofwel via de website van het project. Mocht er daarbij ondersteuning van een van de projectteamleden noodzakelijk worden geacht, kan dat worden aangegeven en zal dat worden geregeld.


   
  Notulen 11 juli 2023
  De notulen van de vorige bijeenkomst op 11 juli kwamen aan de orde. Er werd ingestemd met de notulen maar de moodboards van de architectuur zoals vorige keer waren toegezegd, worden gemist. Els geeft aan dat er na de uitspraak van de rechter een stap op de plaats is gezet en dat tijd nodig was om te besluiten of we door zouden gaan of niet. Vandaar dat het maken van de moodboards is uitgesteld.
   
  In de zaal vindt er vervolgens een discussie plaats over in kleine groep voorbereiden van de inhoud versus iedereen betrekken bij de voorbereiding.
  In de grote algemene bijeenkomst vóórdat de meedenkers bijeenkomsten van start gingen, kon iedereen zich opgeven om mee te denken over thema’s. Dat hebben (sommige) mensen dan ook gedaan.
  Nu vond de discussie plaats dat er in de grote bijeenkomst moet worden meegedacht in plaats van de voorbereiding van de inhoud op de thema’s, eerst in klein groepjes te doen. Van beide methoden zijn voor – en tegenstanders in de zaal. Het voorbereiden in kleine groep en daarna voorleggen aan iedereen die wil meepraten en nog input wil leveren lijkt constructiever. In de vorige bijeenkomst was ook aangegeven dat wij na overeenstemming over de uitwerking van de verschillende thema’s met de ‘meedenkersgroep’ wederom een algemene bijeenkomst zouden organiseren.
  Op dit moment is het nog niet zover. We houden vast aan de afgesproken werkwijze en zullen deze algemene bijeenkomst later organiseren als we de uitgewerkte thema’s breed kunnen presenteren.
  Er wordt de suggesties gedaan om per bespreking één onderwerp te nemen want anders “wordt het erg rommelig” en is er te weinig tijd. Men vindt dit een goed voorstel en gaat akkoord met bespreken van eén thema per sessie.
  Het thema dat gekozen wordt is dan afhankelijk van datgene wat in de projectplanning een prioriteit heeft. Daarmee is men het eens.
   
  Communicatie
  Twee mensen gaven aan geen uitnodiging te hebben ontvangen en gaven aan bang te zijn dat dit vaker fout gaat en daarom mensen niet in de gelegenheid zijn om mee te denken.
  De projectgroep zal nadenken over de communicatie/ uitnodigingen aan meedenkers en de suggesties die zijn gedaan meewegen in de vervolgacties.
   
  De avond wordt afgesloten met vooruitkijken naar hoe verder. De verwachting is dat we over een paar maanden weer een nieuwe bijeenkomst kunnen organiseren en door kunnen gaan met de voorbereiding voor de verdere uitwerking op de thema’s.

  Grote opkomst bij co-creatie De Bongerd

  Tijdens de bijeenkomst dinsdagavond van Habion, Draisma, gemeente Hattem en IJsselheem over diverse thema’s rondom de Bongerd was er veel belangstelling. De zaal zat met zeker zo’n tachtig aanwezigen vol.

  Er werden vragen gesteld en ook afkeuring geuit. Er waren ook veel mensen die staan te wachten op de start van de bouw. Diverse belanghebbenden hebben zich aangemeld om deel te nemen in verschillende groepen rondom deelprocessen om zo, samen tot het beste plan te komen. Zo kwamen de volgende thema’s letterlijk op tafel: inrichting openbare ruimte, levendigheid en ontmoeten, inrichting bouwplaats en uitstraling gebouw. Met als extra aandachtspunt goede communicatie naar alle betrokkenen. Auke Herrema was aanwezig om deze avond weer te geven in cartoons. Deze vindt u onderaan bij de foto’s.

  Er is een tijdlijn opgesteld waarbij eind mei duidelijkheid moet zijn over het vervolg. Van juni tot medio juli worden de verschillende thema’s uitgewerkt en voor de bouwvak moet er duidelijkheid zijn over de input vanuit de verschillende thema’s voor de uitwerking van het definitieve ontwerp. Na de bouwvak start de uitwerking van het definitieve ontwerp en wordt deze gereed gemaakt voor de investering en de omgevingsvergunning.

  Wie betrokken wil blijven bij de voortgang van dit traject en/of een bijdrage wil leveren aan de co-creatie kan naar De Bongerd-Hattem of contact opnemen via debongerd@hattem.nl

  Voor deze avond hadden zich circa 20 mensen aangemeld die graag mee wilden denken om de vijf belangrijkste thema’s voor De Bongerd verder uit te werken en te verdiepen. Deze thema’s werden op 18 april 2023 met de aanwezigen van die avond met elkaar benoemd. Leidraad voor de gesprekken van dinsdag 11 juli waren dan ook de eerder ingebrachte punten ter verdieping. Alle input zal worden gebruikt voor verdere uitwerking van de plannen door de architect. Omwille van de leesbaarheid zullen we wat uitgebreider ingaan op de onderwerpen die door iedereen belangrijk werden gevonden. De volledige lijst vindt u per thema in de bijlage van de nieuwsbrief hieronder.

  De volgende bijeenkomst, waar onder andere wordt ingegaan wat er met uw input is gebeurd, vindt plaats op dinsdag 19 september van 19.00u -21.00u. U ontvangt hiervoor begin september een uitnodiging.

  Lees hier de volledige nieuwsbrief

  Inschrijven voor de nieuwsbrief en bijeenkomsten

  Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte als er nieuws is over dit project. Handig als u niets wilt missen!

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Foto’s en illustraties (3)

  Video’s (3)

  Meest gestelde vragen

  U kunt zich nu nog niet inschrijven, maar als de datum van oplevering (verwachting 2026) dichterbij komt, gaat dat moment natuurlijk wel komen. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, houden we u automatisch op de hoogte.

  Doel van de vernieuwing is om op de locatie van het verouderde verplegings- en  verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte woonzorgzone (een plek waar wonen en zorg vlakbij elkaar zit) in te richten. Bij elkaar komen er circa 129 woningen, verdeeld over drie nieuwe gebouwen. Dit zijn zelfstandige woningen in de sociale- of vrije-sectorhuur, voor mensen op leeftijd of met een (potentiële) zorg of hulpvraag. Daar is in de gemeente Hattem steeds meer behoefte aan. De woningen in blok A zijn bestemd voor de (zwaardere) zorg. Deze woningen gaat IJsselheem huren. Ze vervangen de oude Bongerd. Deze diversiteit aan woningen is goed om de doorstroming in Hattem te bevorderen.

  De hoogte van het gebouw aan de Eijerdijk (gebouw C) wordt gedeeltelijk vier in plaats van geheel vier verdiepingen hoog. Door dit gebouw niet te voorzien van een gebruikelijke 2e lift bij Habion kan het gebouw bovendien kleiner worden ontworpen en daardoor met meer afstand tot de randen van de kavel worden gepositioneerd.

  Er zijn ook grote aanpassingen gedaan aan de plannen voor de bebouwing aan de Van Galenstraat (gebouw A) en de Grote Gracht (gebouw B). Zo wordt gebouw B gespiegeld ten opzichte van het vertrekpunt en wordt de ligging tot opzichte van de rand van de kavel verbeterd.

  Gebouw A wordt verlengd. Dit heeft als voordeel dat aan de Van Galenstraat de bebouwing 3 hoog kan blijven. Nadelig gevolg hiervan is dat slechts één keer verhuizen van huidige bewoners van De Bongerd voor een gedeelte niet meer mogelijk is. Dit is gelet op de kwetsbaarheid van de bewoners een niet te onderschatten pijnpunt voor IJsselheem waarvoor nog een oplossing moet worden gezocht.

  De doorlooptijd van de totale uitvoering van het project kan met de wijzigingen aanzienlijk worden verkort, omdat blok C veel eerder kan worden gebouwd aangezien er meer wordt gesloopt. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens om de totale overlastperiode te beperken.

   

  In mei en juni 2019 zijn goed bezochte bijeenkomsten gehouden waar ruim 500 wensen, ideeën en behoeften zijn geïnventariseerd. De vervolgstappen zijn het opstellen van een haalbaar en betaalbaar plan, en overeenstemming bereiken met de partij die de ontwikkeling en uitvoering van dat plan voor haar rekening neemt. Daar zijn we momenteel mee bezig. Met deze behoeften is rekening gehouden in de plannen voor nieuwbouw op de plek van De Bongerd.

  In maart 2021 werden de plannen gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan zijn opmerkingen geplaatst bij de plannen. De plannen zijn daarop bijgesteld. In september 2021 werden de bijgestelde plannen gepresenteerd in twee live-bijeenkomsten. Naar aanleiding van nieuwe bezwaren en vragen hebben we nogmaals gekeken naar de plannen en zijn we, op basis van gesprekken met omwonenden, aan de slag gegaan met onderdelen zoals parkeren, volume, schaduwwerking, woongenot en verkeer.

  Naar aanleiding van de toelichting aan de buurt op 23 september afgelopen jaar heeft er veel en uitvoerig aanvullend overleg plaatsgevonden. Denk hierbij aan vele individuele participatie gesprekken met bewoners in oktober en begin november. Naar aanleiding van de gesprekken met de bewoners zijn de verschillende belangen en pijnpunten in kaart gebracht en zijn er aanpassingen voorgesteld, die ook in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente, Draisma, Habion en IJsselheem zijn besproken. Vervolgens zijn de omwonenden met wie we het individuele gesprek hebben gevoerd wederom in een persoonlijk gesprek op 16 december geïnformeerd over de aanpassingen. Op 20 december 2021 zijn raadsleden meegenomen in het gehele ontwikkelproces vanaf het initiatief tot dat moment. In maart 2022 heeft wederom een bijeenkomst plaatsgevonden met gemeente en omwonenden.