De Bongerd Hattem

Nieuwe woningen voor ouderen in Hattem

Oplevering 2026

Nieuwe woningen voor ouderen in Hattem

Sinds 2019 maakt initiatiefnemer Habion samen met Draisma en IJsselheem plannen voor een nieuwe Bongerd in Hattem. Vernieuwing is hard nodig, behoud van kwalitatief goede ouderenhuisvesting is in deze gemeente noodzakelijk.

Wij vinden het belangrijk dat bewoners en toekomstige bewoners bepalen hoe ze graag wonen. Daarom zijn vanaf het begin van dit project, nu enkele jaren geleden, inwoners, bewoners en omwonenden betrokken bij de plannen en zijn er wensen en behoeften opgehaald. Met die wensen als basis zijn de eerste keuzes gemaakt en uitgangspunten van dit plan gekozen. De wensen gingen met name over zelfstandig oud worden in Hattem en doorleven op de manier waarop mensen dat gewend zijn.

Het plan is om op de locatie van het verouderde verplegings- en verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte woonzorgzone in te richten. Woningcorporatie Habion ontwikkelt hiervoor ca. 129 zelfstandige woningen voor de sociale- en vrije-sectorhuur en IJsselheem levert zorg aan bewoners. Het ruimtelijk concept is uitgewerkt door KAW, in opdracht van Draisma, de ontwikkelende en bouwende partij voor dit project.

Er zijn veel mensen die graag in De Bongerd willen wonen. Dat hebben mensen kenbaar gemaakt en het blijkt ook uit de cijfers. Er is een groot tekort aan woningen voor ouderen in Hattem. Daarom is het belangrijk dat deze woonzorgzone er komt. Met een dergelijke voorziening bevorderen we bovendien de doorstroming op de woningmarkt. Ouderen zijn namelijk niet de enigen die op zoek zijn naar een passende woning.

Planning

 • 19 september 2023: Presentatie voorstellen

 • Oktober 2023: Uitwerking definitief ontwerp

 • Onze bijeenkomsten – lees en kijk mee!

  Grote opkomst bij co-creatie De Bongerd

  Tijdens de bijeenkomst dinsdagavond van Habion, Draisma, gemeente Hattem en IJsselheem over diverse thema’s rondom de Bongerd was er veel belangstelling. De zaal zat met zeker zo’n tachtig aanwezigen vol.

  Er werden vragen gesteld en ook afkeuring geuit. Er waren ook veel mensen die staan te wachten op de start van de bouw. Diverse belanghebbenden hebben zich aangemeld om deel te nemen in verschillende groepen rondom deelprocessen om zo, samen tot het beste plan te komen. Zo kwamen de volgende thema’s letterlijk op tafel: inrichting openbare ruimte, levendigheid en ontmoeten, inrichting bouwplaats en uitstraling gebouw. Met als extra aandachtspunt goede communicatie naar alle betrokkenen. Auke Herrema was aanwezig om deze avond weer te geven in cartoons. Deze vindt u onderaan bij de foto’s.

  Er is een tijdlijn opgesteld waarbij eind mei duidelijkheid moet zijn over het vervolg. Van juni tot medio juli worden de verschillende thema’s uitgewerkt en voor de bouwvak moet er duidelijkheid zijn over de input vanuit de verschillende thema’s voor de uitwerking van het definitieve ontwerp. Na de bouwvak start de uitwerking van het definitieve ontwerp en wordt deze gereed gemaakt voor de investering en de omgevingsvergunning.

  Wie betrokken wil blijven bij de voortgang van dit traject en/of een bijdrage wil leveren aan de co-creatie kan naar De Bongerd-Hattem of contact opnemen via debongerd@hattem.nl

  Voor deze avond hadden zich circa 20 mensen aangemeld die graag mee wilden denken om de vijf belangrijkste thema’s voor De Bongerd verder uit te werken en te verdiepen. Deze thema’s werden op 18 april 2023 met de aanwezigen van die avond met elkaar benoemd. Leidraad voor de gesprekken van dinsdag 11 juli waren dan ook de eerder ingebrachte punten ter verdieping. Alle input zal worden gebruikt voor verdere uitwerking van de plannen door de architect. Omwille van de leesbaarheid zullen we wat uitgebreider ingaan op de onderwerpen die door iedereen belangrijk werden gevonden. De volledige lijst vindt u per thema in de bijlage van de nieuwsbrief hieronder.

  De volgende bijeenkomst, waar onder andere wordt ingegaan wat er met uw input is gebeurd, vindt plaats op dinsdag 19 september van 19.00u -21.00u. U ontvangt hiervoor begin september een uitnodiging.

  Lees hier de volledige nieuwsbrief

  Inschrijven voor de nieuwsbrief en bijeenkomsten

  Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte als er nieuws is over dit project. Handig als u niets wilt missen!

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Foto’s en illustraties (3)

  Video’s (3)

  Meest gestelde vragen

  U kunt zich nu nog niet inschrijven, maar als de datum van oplevering (verwachting 2026) dichterbij komt, gaat dat moment natuurlijk wel komen. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, houden we u automatisch op de hoogte.

  Doel van de vernieuwing is om op de locatie van het verouderde verplegings- en  verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte woonzorgzone (een plek waar wonen en zorg vlakbij elkaar zit) in te richten. Bij elkaar komen er circa 129 woningen, verdeeld over drie nieuwe gebouwen. Dit zijn zelfstandige woningen in de sociale- of vrije-sectorhuur, voor mensen op leeftijd of met een (potentiële) zorg of hulpvraag. Daar is in de gemeente Hattem steeds meer behoefte aan. De woningen in blok A zijn bestemd voor de (zwaardere) zorg. Deze woningen gaat IJsselheem huren. Ze vervangen de oude Bongerd. Deze diversiteit aan woningen is goed om de doorstroming in Hattem te bevorderen.

  De hoogte van het gebouw aan de Eijerdijk (gebouw C) wordt gedeeltelijk vier in plaats van geheel vier verdiepingen hoog. Door dit gebouw niet te voorzien van een gebruikelijke 2e lift bij Habion kan het gebouw bovendien kleiner worden ontworpen en daardoor met meer afstand tot de randen van de kavel worden gepositioneerd.

  Er zijn ook grote aanpassingen gedaan aan de plannen voor de bebouwing aan de Van Galenstraat (gebouw A) en de Grote Gracht (gebouw B). Zo wordt gebouw B gespiegeld ten opzichte van het vertrekpunt en wordt de ligging tot opzichte van de rand van de kavel verbeterd.

  Gebouw A wordt verlengd. Dit heeft als voordeel dat aan de Van Galenstraat de bebouwing 3 hoog kan blijven. Nadelig gevolg hiervan is dat slechts één keer verhuizen van huidige bewoners van De Bongerd voor een gedeelte niet meer mogelijk is. Dit is gelet op de kwetsbaarheid van de bewoners een niet te onderschatten pijnpunt voor IJsselheem waarvoor nog een oplossing moet worden gezocht.

  De doorlooptijd van de totale uitvoering van het project kan met de wijzigingen aanzienlijk worden verkort, omdat blok C veel eerder kan worden gebouwd aangezien er meer wordt gesloopt. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens om de totale overlastperiode te beperken.

   

  In mei en juni 2019 zijn goed bezochte bijeenkomsten gehouden waar ruim 500 wensen, ideeën en behoeften zijn geïnventariseerd. De vervolgstappen zijn het opstellen van een haalbaar en betaalbaar plan, en overeenstemming bereiken met de partij die de ontwikkeling en uitvoering van dat plan voor haar rekening neemt. Daar zijn we momenteel mee bezig. Met deze behoeften is rekening gehouden in de plannen voor nieuwbouw op de plek van De Bongerd.

  In maart 2021 werden de plannen gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan zijn opmerkingen geplaatst bij de plannen. De plannen zijn daarop bijgesteld. In september 2021 werden de bijgestelde plannen gepresenteerd in twee live-bijeenkomsten. Naar aanleiding van nieuwe bezwaren en vragen hebben we nogmaals gekeken naar de plannen en zijn we, op basis van gesprekken met omwonenden, aan de slag gegaan met onderdelen zoals parkeren, volume, schaduwwerking, woongenot en verkeer.

  Naar aanleiding van de toelichting aan de buurt op 23 september afgelopen jaar heeft er veel en uitvoerig aanvullend overleg plaatsgevonden. Denk hierbij aan vele individuele participatie gesprekken met bewoners in oktober en begin november. Naar aanleiding van de gesprekken met de bewoners zijn de verschillende belangen en pijnpunten in kaart gebracht en zijn er aanpassingen voorgesteld, die ook in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente, Draisma, Habion en IJsselheem zijn besproken. Vervolgens zijn de omwonenden met wie we het individuele gesprek hebben gevoerd wederom in een persoonlijk gesprek op 16 december geïnformeerd over de aanpassingen. Op 20 december 2021 zijn raadsleden meegenomen in het gehele ontwikkelproces vanaf het initiatief tot dat moment. In maart 2022 heeft wederom een bijeenkomst plaatsgevonden met gemeente en omwonenden.